CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)