CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)