CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)