CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)