CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)