Mã xem cùng SHBS: SHB STB ASCS CTG ECC
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)