Mã xem cùng SHBS: PNJ ANT ASM TCB DLG
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)