Mã xem cùng SHBS: SHB TCB VIB ASM DGC
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)