Mã xem cùng SHBS: CTG VCB MBB VPB BID
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)