Mã xem cùng SHBS: ABI DLG GIL HDB HHG
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)