HOSE (7) | HNX (4) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/01/2022 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền là 3% và Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền là 12%
            - Thời gian thực hiện: Ngày 28/01/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/01/2022 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền là 3% và Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền là 12%
            - Thời gian thực hiện: Ngày 28/01/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/01/2022 MCT: Ngày 28/01/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
 • 08/02/2022 QNC: Ngày 08/02/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 18/02/2022 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 18 tháng 02 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT và BKS năm 2016 – 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.
  + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
  + Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021.
  + Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  + Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
            - Nội dung họp: + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.