HOSE (7) | HNX (4) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; và một số vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/04/2021 LBM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/17/20210317_20210317 - LBM - TB ngay dkcc tam ung co tuc lan 2 2020 bang tien va to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 20/04/2021 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch men Thanh Thanh, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 01/04/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/04/2021 TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, số 01, Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Nội dung khác có liên quan.
 • 22/04/2021 VHL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty tại Khu 2 – đường An Tiêm – phường Hà Khẩu – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, mức cổ tức chi trả năm 2020;
  + Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2021, mức thưởng cho cán bộ công nhân viên xuất sắc khi công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2021;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các vấn đề khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.