HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/06/2020 VBC: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
            - Nội dung họp: Thực hiện chương trình đại hội đồng cổ đông theo luật định.
 • 09/06/2020 SVI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã CK: SVI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/4/24/20200424_20200424 - SVI - TB NDKCC tc DHDCD TN 2020.pdf

 • 09/06/2020 HHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
  + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ sửa đổi về việc tăng vốn và bổ sung một số
  ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của Công ty;
  + Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;
  + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/06/2020 BBS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 • 25/06/2020 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/06/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;