HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2021 GSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã CK: GSP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/22/20210422_20210422 - GSP - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Nam 2020 Bang Tien.pdf

 • 28/05/2021 PVT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/23/20210423_20210423 - PVT - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2021.pdf

 • 10/06/2021 SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 10/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
  - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
  - Kế hoạch tài chính năm 2021
  - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
  - Một số vấn đề khác.
 • 18/06/2021 VPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPA của CTCP Vận tải Hóa dầu VP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 18/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/06/2021 TRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 19/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua các tờ trình:
            - Nội dung họp: · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  · Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.