HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2020 DDM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDM của CTCP Hàng hải Đông Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
  (Địa chỉ: Tầng 19 – tháp Văn phòng Quốc tế Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/06/2020 PVT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/15/20200515_20200515 - PVT - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

 • 19/06/2020 VNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cùng các vấn đề liên quan khác.
 • 20/06/2020 TRS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức đại hội ngày 20/6/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua các tờ trình:
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  + Vấn đề nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 24/06/2020 VTO: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã CK: VTO) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/20/20200520_20200520 - VTO - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN.pdf