HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/06/2024 CRC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/6/14/20240614_20240614___crc___tb_vv_giao_dich_ck_thay_doi_dkny.pdf

 • 24/06/2024 SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/06/2024
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023;
  + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 • 24/06/2024 KTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
  + Xem xét, thông qua các tờ trình gồm:
            - Nội dung họp: · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
  · Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  · Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
  · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
  + Một số nội dung khác (nếu có)
 • 24/06/2024 AMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06/2024, thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 25/06/2024 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.