HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/09/2020 DFS: Ngày 24/09/2020, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
 • 25/09/2020 SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 - 2020 (từ 01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021 (từ 01/07/2020-30/06/2021);
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 và Định hướng hoạt động năm 2020 - 2021;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - 2021;
            - Nội dung họp: 5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
  + Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 - 2020;
  + Tờ trình đề nghị thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 - 2020 (01/07/2019 đến hết 30/06/2020);
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 - 2020, Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 - 2021 (01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021);
  + Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - 2021;
  6. Và một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội.
 • 25/09/2020 CAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2020 DBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã CK: DBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/11/20200911_20200911 - DBC - TB NDKCC tam ung co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 30/09/2020 SNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn, khu vực 1, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và xuất trình sổ sỡ hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.