HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2019 NAF: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã CK: NAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/2/21/20190221_20190221 - NAF - TB ngay DKCC to chuc dhcd 2019.pdf

 • 20/04/2019 ABT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/15/20190315_20190315 - ABT - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2019.pdf

 • 20/04/2019 APF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Cẩm Thành - 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/04/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty, kể từ ngày 12/04/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 22/04/2019 KTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 22/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Sài Gòn – Rạch Giá (số 844 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 23/04/2019 VHF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Trong nửa cuối tháng 04/2019, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.