HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/06/2020 APF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Cẩm Thành - 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 • 09/06/2020 HNF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 8h00 đến 11h30 ngày 07/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  Nội dung chính thức của đại hội sẽ được Công ty thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật.
            - Nội dung họp: Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước 10h00 ngày 02/06/2020. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://huunghi.com.vn
 • 09/06/2020 KDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KDF của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết )
            - Thời gian họp: 09/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/06/2020 SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”;
  + Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
  + Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”;
  + Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung”;
  + Tờ trình 06/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 12/06/2020 TID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TID của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến thứ sáu, ngày 12/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: Số 96 đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai.
            - Nội dung họp: - Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
  - Thông qua các Tờ trình:
  + Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
            - Nội dung họp: + Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020.
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  + Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
  + Các Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2016-2021).
  - Các nội dung khác (nếu có).