HOSE (26) | HNX (15) | UPCOM (62) Tổng số công ty: 103
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/04/2020 ABT: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/9/20200309_20200309 - ABT - TB ngay dkcc chot ds tra co tuc dot 2 2019 bang tien va tham du DHDCD TN 2020.pdf

 • 08/04/2020 SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”;
  + Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
  + Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
            - Nội dung họp: + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”;
  + Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 10/04/2020 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 10/04/2020 AGM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã CK: AGM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/3/20200103_20200103 - AGM - TB DKCC ve dhdcd thuong nien 2020.pdf

 • 16/04/2020 CMF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  + Các tờ trình của HĐQT:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
  · Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  · Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).