HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2023 MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 30/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/06/2023 PVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trước 30/06/2023 (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
            - Nội dung họp: Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.