HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2019 NSC: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  Ngày 07/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 696/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã CK: NSC) như sau:

  -         Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 254/QĐ-SGDHCM ngày 07/07/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  -         Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.265.162 cổ phiếu

  -         Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương..

  -         Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.295.000 cổ phiếu.

  -         Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 152.950.000.000 đồng.

  -         Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/07/2014

  -         Ngày chính thức giao dịch:

  +         Đối với 5.014.919 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 15/07/2014

  +         Đối với 250.243 cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên: 12/06/2019

  (Số cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày kết thúc phát hành).