HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/04/2020 BHG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHG của CTCP Chè Biển Hồ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h00’ ngày 09/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác...
 • 14/04/2020 DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRG của CTCP Cao su Đắk LắK như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 14/04/2020 và sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 30 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch của năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác theo quy định phát luật.
 • 15/04/2020 FGL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FGL của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai – số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua trích lập các quỹ năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác.
 • 17/04/2020 SSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (mã CK: SSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/9/20200309_20200309 - SSC - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2020.pdf