HOSE (12) | HNX (12) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/06/2020 EVF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ có thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/06/2020 PSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 19/06/2020 ORS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ORS của Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Tầng 3, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của tổ chức phát hành và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.
 • 20/06/2020 OGC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/19/20200519_20200519 - OGC - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf

 • 22/06/2020 PVR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam
  (thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)
            - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
            - Nội dung họp: + Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.