Hướng dẫn sử dụng

CW.VJC.KIS.M.CA.T.11 (HOSE: CVJC2204)

Trading suspension

10

(%)
03/24/2023 15:00

Open10

High10

Low10

Highest(Listed)1,350

Lowest(Listed)10

Vol-

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares4,000,000

Time to maturity-

Underlying price106,200

Exercise price133,979

Break Even **134,179

S-X *-27,779

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVJC2204: Cvjc1901 CVJC2206 VNM
Trending: DIG (86,355) - HPG (85,776) - NVL (71,130) - VND (61,362) - VN30F1M (56,107)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Underlying stock:VJC
Underlying Issuer:Vietjet Aviation Joint Stock Company (HOSE: VJC)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:9 months
Publish date:06/28/2022
Listing date:07/15/2022
First trading date:07/19/2022
Final trading day:03/24/2023
Maturity Date:03/28/2023
Conversion Ratio:20 : 1
Offering Price:1,500
Exercise price:133,979
Listed Shares:4,000,000
Outstanding Shares:4,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.