VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales50.47 ( +0.69 %)10/26/202148,146,828783,737,722,100594,970315,900
2VS-Insurance155.60 ( -0.26 %)10/26/20215,801,396295,656,678,800290,800542,405
3VS-Real Estate706.33 ( +0.21 %)10/26/2021218,867,4215,564,530,761,1004,360,6006,915,630
4VS-Securities156.89 ( +1.28 %)10/26/202137,608,2471,295,833,085,600997,7001,061,200
5VS-ICT314.36 ( +1.88 %)10/26/20214,895,947226,021,900,20061,30023,300
6VS-Retail682.27 ( -0.17 %)10/26/20219,214,250252,624,195,000271,20099,400
7VS-Healthcare474.72 ( +0.44 %)10/26/202112,902,441252,299,759,700385,00028,000
8VS-Mining&Oil214.15 ( +0.20 %)10/26/202127,336,759587,698,701,300143,400616,200
9VS-Banking578.85 ( +0.19 %)10/26/202197,197,0933,230,173,300,7002,837,9004,071,700
10VS-Agri27.68 ( -0.72 %)10/26/202120,059,320192,227,521,700300,000300,200
11VS-Machinery16.22 ( +0.56 %)10/26/2021852,05822,177,066,20024,30013,200
12VS-Household482.88 ( +0.13 %)10/26/202115,779,759295,414,396,800284,900487,700
13VS-Rubber Prod321.33 ( -0.29 %)10/26/2021854,00026,978,000,0008,100131,300
14VS-Plastics773.22 ( +0.83 %)10/26/202134,378,3551,189,442,897,0001,187,700809,500
15VS-Food&Drink1,421.91 ( -0.05 %)10/26/202132,123,5241,166,863,344,7001,670,1001,155,200
16VS-Seafood1,713.30 ( +4.81 %)10/26/202111,793,206266,468,803,600764,900104,300
17VS-ConMaterial1,349.31 ( +1.86 %)10/26/202156,540,4262,736,047,739,9004,433,5002,569,100
18VS-Utilities573.90 ( +0.94 %)10/26/202123,188,117763,103,799,0001,732,100674,125
19VS-Logistics568.21 ( +1.20 %)10/26/202132,585,323853,934,252,9001,142,700458,300
20VS-Construct909.49 ( +0.50 %)10/26/202164,913,4731,450,160,898,3001,393,300672,200
21VS-Accommodate63.45 ( +0.51 %)10/26/20211,779,76726,569,420,40052,4008,500
22VS-Ancillary Prodution386.74 ( -0.60 %)10/26/202120,171,341375,641,657,900304,100443,400
23VS-E Equipment365.76 ( +2.52 %)10/26/20216,843,277121,315,237,40022,5005,600
24VS-PST Service448.24 ( +2.84 %)10/26/20211,285,40061,298,130,0007,700
25VS-Other Financial22.07 ( +0.93 %)10/26/20214,748,25177,457,676,40011,900500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.