VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales46.61 ( -1.34 %)09/27/202152,870,252847,070,919,9001,132,900919,900
2VS-Insurance136.70 ( -4.92 %)09/27/20214,977,857215,972,866,70055,203193,400
3VS-Real Estate656.31 ( -1.71 %)09/27/2021214,299,7164,716,475,467,8006,163,0005,573,100
4VS-Securities152.80 ( -5.06 %)09/27/202162,826,9812,278,084,317,900299,4003,390,850
5VS-ICT298.90 ( -1.02 %)09/27/20216,905,853222,664,278,70084,100109,400
6VS-Retail656.61 ( -3.38 %)09/27/202115,772,523655,295,025,300223,300652,800
7VS-Healthcare465.65 ( -2.92 %)09/27/202111,837,010191,462,155,000111,30063,800
8VS-Mining&Oil184.41 ( -3.58 %)09/27/202133,953,935683,372,490,500178,600294,200
9VS-Banking584.82 ( -1.61 %)09/27/202191,024,5263,224,429,189,7003,650,4001,967,439
10VS-Agri25.95 ( -4.22 %)09/27/202129,847,910273,933,108,000112,400996,300
11VS-Machinery15.61 ( -2.33 %)09/27/20211,207,78120,152,077,5005,00087,000
12VS-Household425.33 ( -1 %)09/27/202115,859,089281,407,843,700231,200384,534
13VS-Rubber Prod310.33 ( -2 %)09/27/20212,580,30079,708,000,00032,200143,800
14VS-Plastics679 ( -3.38 %)09/27/202134,125,9141,043,239,921,200327,300866,508
15VS-Food&Drink1,390.38 ( -2.93 %)09/27/202143,196,3461,678,946,031,9002,780,3001,514,880
16VS-Seafood1,407.96 ( -3.11 %)09/27/202110,714,600199,918,800,000701,600168,700
17VS-ConMaterial1,214.37 ( -1.02 %)09/27/202162,461,9802,714,359,445,3001,329,2004,665,920
18VS-Utilities476.12 ( -1.23 %)09/27/202123,019,104522,433,945,800212,000341,400
19VS-Logistics545.50 ( +0.46 %)09/27/202126,275,455714,740,456,0001,259,700615,000
20VS-Construct819.76 ( -1.73 %)09/27/202167,079,9041,216,719,725,700832,4001,159,300
21VS-Accommodate57.59 ( -2.80 %)09/27/20212,048,76721,385,451,80015,00031,700
22VS-Ancillary Prodution351.85 ( -2.09 %)09/27/202138,176,680484,866,350,000623,800322,800
23VS-E Equipment293.61 ( -3.07 %)09/27/20212,586,58433,480,478,40047,2002,300
24VS-PST Service421.09 ( -1.81 %)09/27/2021549,31115,668,578,00034,8006,500
25VS-Other Financial19.35 ( -5.82 %)09/27/20215,036,66063,447,223,10015,00015,000
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.