HOSE (19) | HNX (19) | UPCOM (42) Number of companies: 80
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/28/2024 DDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2024, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 28/05/2024, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại Phòng Tài chính kế toán công ty).
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 05/29/2024 TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán - Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng. Địa chỉ: Cổng C, Cảng Tân Cảng- Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2024 và mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/30/2024 VSC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK:VSC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/22/20240522_20240521___vsc___tb__ny___gd_cp_chao_ban_cho_cdhh.pdf

 • 05/30/2024 PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức ngày 30/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trụ sở chính Công ty, khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
 • 05/31/2024 ACV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  + Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
            - Nội dung họp: + Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
  + Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
  + Và các vấn đề khác
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 31/05/2024. Thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.