HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (22) Number of companies: 31
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/12/2020 INN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
 • 04/13/2020 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
  + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, địa chỉ: Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 04/13/2020 SPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 04/2020 (Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ).
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  + Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/04/2020. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/13/2020 DTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTN của CTCP Diêm Thống nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất - Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội hoặc địa điểm cụ thể khác được thông báo khi gửi tài liệu đại hội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua báo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2019 và dự chi năm 2020;
  + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác của đại hội (nếu có).
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/13/2020 LBM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/28/20190528_20190528 - LBM - TB vv NY va GD thay doi NY.pdf