HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (8) Number of companies: 8
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/17/2021 HGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,986% (01 cổ phiếu nhận được 1,986 đồng, số tiền thực nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị).
            - Thời gian thực hiện: 17/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang, địa chỉ: Số 263 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày 17/05/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận cổ phần (sổ cổ đông) và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/23/1.HGW_2021.4.23_e63d409_1603v_20210420_1.PDF
 • 05/17/2021 NNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNB của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình – Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
            - Nội dung họp: + Thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;
  + Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
  + Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chủ trương triển khai các dự án đầu tư năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty;
  + Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 05/21/2021 LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch 2021
  + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021
  + Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 05/21/2021 BNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 381 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 21/05/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 05/26/2021 VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2021 (TCPH sẽ thông báo ngày cụ thể theo thư mời)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết qủa hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết qủa hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
            - Nội dung họp: + Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS.
  + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thức nhiệm kỳ.
  + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
            - Nội dung họp: + Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.