HOSE (3) | HNX (3) | UPCOM (9) Number of companies: 15
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/27/2024 NVT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/15/20240415_20240415___nvt___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_2024.pdf

 • 06/13/2024 VTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTG của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. TCPH thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.