HOSE (13) | HNX (11) | UPCOM (8) Number of companies: 32
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 03/05/2021 DSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSC của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đôc;
  + Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Quyết toán thù lao Hội động quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2020 và tờ trình thù lao năm 2021;
  + Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
  + Phương án bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 03/06/2021 APG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã CK: APG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - APG - THONG BAO NGAY DKCC CHOT DS TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

 • 03/15/2021 ORS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ORS của Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, địa chỉ: Tầng 3, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020; Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS; Kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các vấn đề khác.
 • 03/18/2021 VND: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/3/20210203_20210203 - VND - TB ngay dkcc de hop DHCD.pdf

 • 04/03/2021 VFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 03/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư mời tham dự Đại hội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  + Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;
  + Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021;
  + Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
  + Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung, tài liệu, địa điểm, và các nội dung khác đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.