Thông tin thị trường Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày giao dịch  
GTGD
KLGD
Số lượng trái phiếu  
Giá trị trái phiếu  
KL niêm yết  
KL lưu hành  
KL khớp lệnh  
GT khớp lệnh  
KL thỏa thuận  
GT thỏa thuận  
KL (Khối lượng): trái phiếu, GT (Giá trị): tỷ đồng
Giá trị trái phiếu (tính theo mệnh giá trái phiếu): tỷ đồng
1 ngày 1D
5 ngày 5D
1 tháng 1M
1 quý 3M
6 tháng 6M
Từ đầu năm đến nay YTD
1 năm 1Y
Tất cả ALL
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.