Mã xem cùng VIETNHAT: BVQTTN VLC GTN HPG MCH
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)