Mã xem cùng VIETNGABANK: BSR FLC VE9 VIB
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)