Mã xem cùng VPL: VRE VIC GTN SBT KIMLIEN
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)