Mã xem cùng VCBF: HPG VIC VCB VEOF VLA
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)