CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

27,800

(%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa27,800

Cao nhất27,800

Thấp nhất27,800

KLGD

Vốn hóa230

Dư mua800

Dư bán8,600

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T371

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.11

F P/E11.98

BVPS12,442

P/B2.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: DQC MBB TV2 VPB TV4
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.85%

+/- Qua 1 tháng-4.14%

+/- Qua 1 quý-10.32%

+/- Qua 1 năm-2.48%

+/- Niêm yết+763.09%

Cao nhất 52 tuần (21/07/2020)*34,000

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*21,190

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)340

KLGD/Ngày (1 tháng)395

KLGD/Ngày (1 quý)293

KLGD/Ngày (1 năm)371

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2020)*4,500

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1