CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông I (OTC: TRICO)

Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)