CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông I (OTC: TRICO)

Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Mã xem cùng TRICO: TRIEUAN TRITHUCDOANHNGHIEP TRUNGDO
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)