CTCP Thủy sản Sóc Trăng (OTC: SocTrang)

Soc Trang Seafood Joint Stock Company

Mã xem cùng SOCTRANG: TSS TANTAN THANHTHANHCONG TTCEXPRESS VGI
Trending: HPG (25.974) - MWG (24.519) - VNM (23.672) - MBB (17.733) - VCB (17.096)