CTCP Thủy sản Sóc Trăng (OTC: SocTrang)

Soc Trang Seafood Joint Stock Company

Mã xem cùng SOCTRANG: CAD HVG SGC TDG THUANPHUOC
Trending: FLC (28.125) - VNM (27.151) - HPG (24.630) - MBB (19.852) - FPT (19.078)