CTCP Thủy sản Sóc Trăng (OTC: SocTrang)

Soc Trang Seafood Joint Stock Company

Mã xem cùng SOCTRANG: TSS TANTAN THANHTHANHCONG TTCEXPRESS VGI
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)