CTCP Xây dựng Giao thông Thuỷ Lợi Kiên Giang (OTC: KGTICJC)

Kien Giang Transportation and Irrigation JSC

Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)