CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (OTC: ING)

The Investment & Construction Development Corporation

Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)