CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp (Khác: INEXIM)

Industrial Export - Import Joint Stock Company

Mã xem cùng INEXIM: CLL PROCONCO
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)