CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp (Khác: INEXIM)

Industrial Export - Import Joint Stock Company

Mã xem cùng INEXIM: BDT CIENCO1 EXIMLAND IMEXBINHDINH IMT
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)