CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp (Khác: INEXIM)

Industrial Export - Import Joint Stock Company

Mã xem cùng INEXIM: CTG GENEXIM HBB HVN THMILK
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)