Mã xem cùng HSC: HAB DAP HCM DAC IFS
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)