Mã xem cùng HRS: APSC HVN PLX SBBS
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)