Mã xem cùng FPC: FPT FRT SFC SVN TRI
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)