CTCP Thép DANA - Ý (UPCoM: DNY)

DANA - Y Steel Joint Stock Company

1,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,500

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,671

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,254

P/E-0.11

F P/E0.58

BVPS472

P/B3.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNY: HPG POM DAG DQC DRC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép DANA - Ý