Mã xem cùng CTY479: LICOGI16 TCB VCB VPB VTP
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)