HOSE (3) | HNX (5) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/06/2021 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 25/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/06/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 19/06/2021 HIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIG của CTCP Tập Đoàn HIPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua quá trình báo cáo tài chính năm 2020-2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính 2021 – 2022;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 – 2022;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
  + Thông qua nội dung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/06/2021 VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Học viện Viettel, thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
  + Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020;
  + Tờ trình đề xuất sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty;
  + Tờ trình đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
  + Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
 • 25/06/2021 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 25/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/06/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 26/06/2021 TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.