HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/03/2024 PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Công ty;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
  + Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ: Ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2024, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 29/03/2024 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 29/03/2024.
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
 • 26/05/2025 GLT: Ngày 26/05/2025, ngày giao dịch đầu tiên 406.564 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 16/12/2025 VIE: Ngày 16/12/2025, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.