HOSE (3) | HNX (5) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2020 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: * Tại Hà Nội: Phòng họp Telepresence 5200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  * Tại TP.HCM: Phòng họp Telepresence 5200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số 29B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 15/04/2020 VTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 4 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 15/04/2020. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/04/2020 CMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ ngày 18/04/2020 đến 29/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2020 KST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
 • 28/04/2020 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.