HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/06/2022 CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến là 08/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; thời gian: sáng từ 8h-12h,, chiều từ 13h30-17h các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 09/06/2022.
  Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, ngoài các tài liệu nêu trên phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bên công chứng và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
  · Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản cần hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản theo mẫu và hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 09/06/2022 CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến là 08/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; thời gian: sáng từ 8h-12h,, chiều từ 13h30-17h các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 09/06/2022.
  Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, ngoài các tài liệu nêu trên phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bên công chứng và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền.
  · Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản cần hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng chuyển khoản theo mẫu và hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.