HOSE (2) | HNX (18) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/06/2024 FPT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/6/7/20240607_20240606___fpt___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_con_lai_2023_bang_tien_va_ph_cp_de_tang_von_tu_nv_csh.pdf

 • 20/06/2024 BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
            - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2024; Bầu HĐQT và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/08/2024 NBE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBE của CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Văn phòng Công ty, số 24+25 Liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
  + Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát;
  + Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  + Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
  + Thông qua chủ trương để Công ty đầu tư mua sắm nhà kho chứa hàng (hoặc mua quyền sử dụng đất để xây dựng nhà kho);
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/08/2024 CMG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/3/20191003_20191003 - CMG - TB NY & GD co phieu chao ban rieng le.pdf

 • 26/11/2024 CMG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/1/31/20230131_20230130___cmg___tb__ny___gd_cp_phat_hanh_theo_chuong_trinh_lua_chon_cho_nld_nam_2022.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.