HOSE (1) | HNX (18) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/01/2022 QST: Ngày 05/04/2021, ngày giao dịch đầu tiên 1.620.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 24/01/2022 BST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BST của CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/01/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết Bị Bình Thuận, Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 24/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/02/2022 ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ECI của CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 2 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại phòng họp Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục – số 45 Hàng Chuối, quận Hai Ba Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ Công ty; biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/04/2022 FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/00fad755-9730-41f4-9fc6-a958118692fe?ridx=1057138716

 • 01/04/2022 FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Min thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/149e3cf4-c951-45f7-8174-07bf9e1a90b9?ridx=1300386381

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.