HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/02/2020 CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/02/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp 3.1 tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 06/03/2020 EID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024 35122649, fax: 024 35123449.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/03/2020 DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 26/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng , địa chỉ: số 145 – Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/03/2020 (xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/03/2020 DAE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền hưởng cổ tức tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Đà nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 26/03/2020 DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 26/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng , địa chỉ: số 145 – Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/03/2020 (xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.