HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 SGD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGD của CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường CTCP Sách Giáo Dục tại TP.HCM, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM.
            - Nội dung họp: sẽ thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách Giáo Dục tại TP.HCM (363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8- TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 08/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/04/2021 SMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo sau theo thư mời (dự kiến tháng 4/2021)
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời
 • 22/04/2021 KBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KBE của CTCP Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 08/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 22/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Lô E16 số 30-31-32, đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/04/2021 TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo giám sát năm 2020 và kế hoạch giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 21/05/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 23/04/2021 CTR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTR của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2021 đến ngày 30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chi tiết trong thư mời
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, nội dung và tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.